บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ติดตั้งปั้มต่างๆ

-ช่างเจาะบาดาล
-รถเจาะบ่อบาดาล
-เจาะบ่อบาดาล
-เจาะน้ําบาดาล
-รับเหมาขุดบ่อบาดาล

รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณฝั้น

ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา หรือเรียกบ่อบาดาลการขุดเจาะน้ำบาดาล

การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole) ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ชนิดของเครื่องเจาะ
-รถขุดเจาะน้ำบาดาล
-ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point) ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก
2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig) เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ
3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool) สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง
4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า
5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่
6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้
-วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
-วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
-วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
-วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity), คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)

บริการรถเจาะน้ำบาดาล++++
–บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างบปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลด เจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–.ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณฝั้น
เจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาล , เจาะบาดาล , บ่อบาดาล , เจาะน้ำบาดาล
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

น้ําบาดาลนครพนม
น้ําบาดาลบึงกาฬ
น้ําบาดาลสกลนคร
น้ําบาดาลมุกดาหาร
น้ําบาดาลอุบลราชธานี
น้ําบาดาลหนองคาย
น้ําบาดาลอำนาจเจริญ
น้ําบาดาลหนองบัวลำภู
น้ําบาดาลศรีสะเกษ
น้ําบาดาลอุดรธานี
น้ําบาดาลยโสธร
น้ําบาดาลเลย
น้ําบาดาลกาฬสินธุ์
น้ําบาดาลร้อยเอ็ด
น้ําบาดาลมหาสารคาม
น้ําบาดาลสุรินทร์
น้ําบาดาลขอนแก่น
น้ําบาดาลอำนาจเจริญ
น้ําบาดาลบุรีรัมย์
น้ําบาดาลชัยภูมิ
น้ําบาดาลโคราชนครราชสีมา
น้ําบาดาลเชียงใหม่
น้ําบาดาลเพชรบูรณ์
น้ําบาดาล-เชียงราย
น้ําบาดาลแม่ฮ่องสอน
น้ําบาดาลพะเยา
น้ําบาดาลลำพูน
น้ําบาดาลน่าน
น้ําบาดาลลำปาง
น้ําบาดาลพิษณุโลก
น้ําบาดาลแพร่
น้ําบาดาลอุตรดิตถ์
น้ําบาดาลตาก
น้ําบาดาลกำแพงเพชร
น้ําบาดาลพิจิตร
น้ําบาดาลนครสวรรค์
น้ําบาดาลอุทัยธานี
น้ําบาดาลชัยนาท
น้ําบาดาลลพบุรี
น้ําบาดาลสิงห์บุรี
น้ําบาดาลสุโขทัย
น้ําบาดาลปราจีนบุรี
น้ําบาดาลสระบุรี
น้ําบาดาลนครนายก
น้ําบาดาลนครปฐม
น้ําบาดาลอ่างทอง
น้ําบาดาลราชบุรี
น้ําบาดาลสุพรรณบุรี
น้ําบาดาลอยุธยา
น้ําบาดาลสมุทรสงคราม
น้ําบาดาลสมุทรปราการ
น้ําบาดาลสมุทรสาคร
น้ําบาดาลสระแก้ว
น้ําบาดาลตราด
น้ําบาดาลจันทบุรี
น้ําบาดาลระยอง
น้ําบาดาลชลบุรี
น้ําบาดาลฉะเชิงเทรา
น้ําบาดาลเพชรบุรี
น้ําบาดาลชุมพร
น้ําบาดาลระนอง
น้ําบาดาลสุราษฎร์ธานี
น้ําบาดาลนครศรีธรรมราช
น้ําบาดาลพังงา
น้ําบาดาลกระบี่
น้ําบาดาลตรัง
น้ําบาดาลพัทลุง
น้ําบาดาลภูเก็ต
น้ําบาดาลสงขลา
น้ําบาดาลคลองตัน
น้ําบาดาลจรัญสนิทวงศ์
น้ําบาดาลดาวคะนอง
น้ําบาดาลดินแดง
น้ําบาดาลธนบุรี
น้ําบาดาลนวนคร
น้ําบาดาลนวลจันทร์
น้ําบาดาลบางนา
น้ําบาดาลปทุมวัน
น้ําบาดาลประชาชื่น
น้ําบาดาลประตูน้ำ
น้ําบาดาลปิ่นเกล้า
น้ําบาดาลพระราม 2
น้ําบาดาลพระราม 9
น้ําบาดาลเพชรเกษม
น้ําบาดาลรัชดาภิเษก
น้ําบาดาลรัชโยธิน
น้ําบาดาลรามคำแหง
น้ําบาดาลวังหิน
น้ําบาดาลวัชพล
น้ําบาดาลสะพานควาย
น้ําบาดาลสาธุประดิษฐ์
น้ําบาดาลสามเสน
น้ําบาดาลสีลม
น้ําบาดาลสุขาภิบาล
น้ําบาดาลสุขุมวิท
น้ําบาดาลสุทธิสาร
น้ําบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
น้ําบาดาลอ่อนนุช
น้ําบาดาลปากเกร็ด
น้ําบาดาลบางใหญ่
น้ําบาดาลคลองหลวง
น้ําบาดาลธัญบุรี
น้ําบาดาลลาดหลุมแก้ว
น้ําบาดาลลำลูกกา
น้ําบาดาลสามโคก
น้ําบาดาลหนองเสือ
น้ําบาดาลกระทุ่มแบน
น้ําบาดาลบางพลี
น้ําบาดาลบางบ่อ
น้ําบาดาลพระประแดง
น้ําบาดาลพุทธมณฑล
น้ําบาดาลสามพราน
น้ําบาดาลเมืองหัวหิน
น้ําบาดาลบางรัก
น้ําบาดาลสาธร
น้ําบาดาลเซนส์หลุยส์
น้ําบาดาลสาธุประดิษฐ์
น้ําบาดาลบางแค
น้ําบาดาลภาษีเจริญ
น้ําบาดาลปิ่นเกล้า
น้ําบาดาลจรัญ
น้ําบาดาลบรมราชชนนี
น้ําบาดาลบางพลัด
น้ําบาดาลบางอ้อ
น้ําบาดาลบางกอกน้อย
น้ําบาดาลบางกอกใหญ่
น้ําบาดาลคลองสาน
น้ําบาดาลอิสรภาพ
น้ําบาดาลสาธร
น้ําบาดาลสวนผัก
น้ําบาดาลทุ่งมังกร
น้ําบาดาลราชพฤกษ์
น้ําบาดาลชัยพฤกษ์
น้ําบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
น้ําบาดาลพุทธมลฑล
น้ําบาดาลพระราม 2
น้ําบาดาลท่าพระ
น้ําบาดาลรัชดาภิเษก
น้ําบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
น้ําบาดาลแม้นศรี
น้ําบาดาลราษฎร์บูรณะ
น้ําบาดาลดาวคะนอง
น้ําบาดาลตลาดพลู
น้ําบาดาลพญาไท
น้ําบาดาลเจริญ
น้ําบาดาลปทุมวัน
น้ําบาดาลมาบุญครอง
น้ําบาดาลสยาม
น้ําบาดาลศรีย่าน
น้ําบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
น้ําบาดาลบางนา
น้ําบาดาลสี่แยกทศกันต์
น้ําบาดาลตลิ่งชัน
น้ําบาดาลสุขุมวิท
น้ําบาดาลประตูน้ำ
น้ําบาดาลวุฒากาศ
น้ําบาดาลจอมทอง
น้ําบาดาลท่าเกษตร
น้ําบาดาลบางแวก
น้ําบาดาลบางหว้า
น้ําบาดาลวงเวียนใหญ่
น้ําบาดาลลาดหญ้า
น้ําบาดาลสำราญราษฎร์
น้ําบาดาลเสาชิงช้า
น้ําบาดาลสาธุประดิษฐ์
น้ําบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
น้ําบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
น้ําบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
น้ําบาดาลเจริญนคร
น้ําบาดาลเพชรเกษม
น้ําบาดาลบางรัก
น้ําบาดาลยานนาวา
น้ําบาดาลเอกชัย
น้ําบาดาลกำนันแม้น
น้ําบาดาลเทเวศน์
น้ําบาดาลเทอดไท
น้ําบาดาลบางขุนเทียน
น้ําบาดาลท่าข้าม
น้ําบาดาลบางบอน
น้ําบาดาลสุขสวัสดิ์
น้ําบาดาลทุ่งครุ
น้ําบาดาลประชาอุทิศ
น้ําบาดาลลาพร้าว
น้ําบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
น้ําบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
น้ําบาดาลอ้อมน้อย
น้ําบาดาลอ้อมใหญ่
น้ําบาดาลมหาชัย
น้ําบาดาลคลองขวาง
น้ําบาดาลบางมด
น้ําบาดาลหนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *