รับรังวัด รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน

จัดหาช่างรังวัดเอกชน
บริการจัดหาทีมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่ ทำงานตามระเบียบ งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รับเหมางานสำรวจและเขียนแบบราคาไม่แพงอย่างที่คิด งานรับเหมาสำรวจสนใจติดต่อ ดูพื้นที่ได้ตลอดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติอต่อช่างรังวัดเอกชน

???????ความรู้เกี่ยวกับการรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน++++
สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
•บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
?( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
?( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
1.รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
2.รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3.ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
4.ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5.รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
6.ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7.คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8.ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
9.สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
10.ตรวจอายัด
11.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
12.แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
13.สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
14.เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
15.แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ – กำหนดวันทำการรังวัด
– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน
รายละเอียด
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
– ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
– ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
– ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
– ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
– เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
– เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้
การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท
2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท


การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
• เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ
??- กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
?- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

บริการของเรา จัดหาช่างรังวัดเอกชน++++
– รับสอบเขตที่ดินรวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
– รับจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Toppgraphic survey)
– รับสำรวจแบบทีมรายวัน-รายเดือน(Survey team)
– ช่างรับสำรวจที่ดิน วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม, เช็คเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate)
– รับสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และรับสำรวจเพื่อการออกแบบ, ใช้กล้อง Total Station
– รับสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พักอาศัย สำรวจระยะ สำรวจระดับอาคาร
– รับสำรวจพื้นที่ของโครงการ สำรวจระยะโครงการ, งานวางผังโครงการ
– สำรวจพื้นที่, ทำ x-section รับคำนวณปริมาณงานดินตัด, ดินถม
– รับงานเขียนแบบก่อสร้าง เช่น บ้าน, อาคาร, โรงงาน

จัดหาช่างรังวัดเอกชน
บริการจัดหาทีมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่ ทำงานตามระเบียบ งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รับเหมางานสำรวจและเขียนแบบราคาไม่แพงอย่างที่คิด งานรับเหมาสำรวจสนใจติดต่อ ดูพื้นที่ได้ตลอดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่างรังวัดที่ดิน
รังวัดที่ดินเอกชน โทร 061-0353878 รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
ช่างรังวัดเอกชน , รับรังวัด , รังวัดที่ดิน
จัดหาช่างรังวัดเอกชน รังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน จัดหาช่างรังวัดเอกชน งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้าง

รับรังวัดนครพนม
รับรังวัดบึงกาฬ
รับรังวัดสกลนคร
รับรังวัดมุกดาหาร
รับรังวัดอุบลราชธานี
รับรังวัดหนองคาย
รับรังวัดอำนาจเจริญ
รับรังวัดหนองบัวลำภู
รับรังวัดศรีสะเกษ
รับรังวัดอุดรธานี
รับรังวัดยโสธร
รับรังวัดเลย
รับรังวัดกาฬสินธุ์
รับรังวัดร้อยเอ็ด
รับรังวัดมหาสารคาม
รับรังวัดสุรินทร์
รับรังวัดขอนแก่น
รับรังวัดอำนาจเจริญ
รับรังวัดบุรีรัมย์
รับรังวัดชัยภูมิ
รับรังวัดโคราชนครราชสีมา
รับรังวัดเชียงใหม่
รับรังวัดเพชรบูรณ์
รับรังวัด-เชียงราย
รับรังวัดแม่ฮ่องสอน
รับรังวัดพะเยา
รับรังวัดลำพูน
รับรังวัดน่าน
รับรังวัดลำปาง
รับรังวัดพิษณุโลก
รับรังวัดแพร่
รับรังวัดอุตรดิตถ์
รับรังวัดตาก
รับรังวัดกำแพงเพชร
รับรังวัดพิจิตร
รับรังวัดนครสวรรค์
รับรังวัดอุทัยธานี
รับรังวัดชัยนาท
รับรังวัดลพบุรี
รับรังวัดสิงห์บุรี
รับรังวัดสุโขทัย
รับรังวัดปราจีนบุรี
รับรังวัดสระบุรี
รับรังวัดนครนายก
รับรังวัดนครปฐม
รับรังวัดอ่างทอง
รับรังวัดราชบุรี
รับรังวัดสุพรรณบุรี
รับรังวัดอยุธยา
รับรังวัดสมุทรสงคราม
รับรังวัดสมุทรปราการ
รับรังวัดสมุทรสาคร
รับรังวัดสระแก้ว
รับรังวัดตราด
รับรังวัดจันทบุรี
รับรังวัดระยอง
รับรังวัดชลบุรี
รับรังวัดฉะเชิงเทรา
รับรังวัดเพชรบุรี
รับรังวัดชุมพร
รับรังวัดระนอง
รับรังวัดสุราษฎร์ธานี
รับรังวัดนครศรีธรรมราช
รับรังวัดพังงา
รับรังวัดกระบี่
รับรังวัดตรัง
รับรังวัดพัทลุง
รับรังวัดภูเก็ต
รับรังวัดสงขลา
รับรังวัดคลองตัน
รับรังวัดจรัญสนิทวงศ์
รับรังวัดดาวคะนอง
รับรังวัดดินแดง
รับรังวัดธนบุรี
รับรังวัดนวนคร
รับรังวัดนวลจันทร์
รับรังวัดบางนา
รับรังวัดปทุมวัน
รับรังวัดประชาชื่น
รับรังวัดประตูน้ำ
รับรังวัดปิ่นเกล้า
รับรังวัดพระราม 2
รับรังวัดพระราม 9
รับรังวัดเพชรเกษม
รับรังวัดรัชดาภิเษก
รับรังวัดรัชโยธิน
รับรังวัดรามคำแหง
รับรังวัดวังหิน
รับรังวัดวัชพล
รับรังวัดสะพานควาย
รับรังวัดสาธุประดิษฐ์
รับรังวัดสามเสน
รับรังวัดสีลม
รับรังวัดสุขาภิบาล
รับรังวัดสุขุมวิท
รับรังวัดสุทธิสาร
รับรังวัดอนุเสาวรีย์ชัย
รับรังวัดอ่อนนุช
รับรังวัดปากเกร็ด
รับรังวัดบางใหญ่
รับรังวัดคลองหลวง
รับรังวัดธัญบุรี
รับรังวัดลาดหลุมแก้ว
รับรังวัดลำลูกกา
รับรังวัดสามโคก
รับรังวัดหนองเสือ
รับรังวัดกระทุ่มแบน
รับรังวัดบางพลี
รับรังวัดบางบ่อ
รับรังวัดพระประแดง
รับรังวัดพุทธมณฑล
รับรังวัดสามพราน
รับรังวัดเมืองหัวหิน
รับรังวัดบางรัก
รับรังวัดสาธร
รับรังวัดเซนส์หลุยส์
รับรังวัดสาธุประดิษฐ์
รับรังวัดบางแค
รับรังวัดภาษีเจริญ
รับรังวัดปิ่นเกล้า
รับรังวัดจรัญ
รับรังวัดบรมราชชนนี
รับรังวัดบางพลัด
รับรังวัดบางอ้อ
รับรังวัดบางกอกน้อย
รับรังวัดบางกอกใหญ่
รับรังวัดคลองสาน
รับรังวัดอิสรภาพ
รับรังวัดสาธร
รับรังวัดสวนผัก
รับรังวัดทุ่งมังกร
รับรังวัดราชพฤกษ์
รับรังวัดชัยพฤกษ์
รับรังวัดกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับรังวัดพุทธมลฑล
รับรังวัดพระราม 2
รับรังวัดท่าพระ
รับรังวัดรัชดาภิเษก
รับรังวัดพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับรังวัดแม้นศรี
รับรังวัดราษฎร์บูรณะ
รับรังวัดดาวคะนอง
รับรังวัดตลาดพลู
รับรังวัดพญาไท
รับรังวัดเจริญ
รับรังวัดปทุมวัน
รับรังวัดมาบุญครอง
รับรังวัดสยาม
รับรังวัดศรีย่าน
รับรังวัดเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับรังวัดบางนา
รับรังวัดสี่แยกทศกันต์
รับรังวัดตลิ่งชัน
รับรังวัดสุขุมวิท
รับรังวัดประตูน้ำ
รับรังวัดวุฒากาศ
รับรังวัดจอมทอง
รับรังวัดท่าเกษตร
รับรังวัดบางแวก
รับรังวัดบางหว้า
รับรังวัดวงเวียนใหญ่
รับรังวัดลาดหญ้า
รับรังวัดสำราญราษฎร์
รับรังวัดเสาชิงช้า
รับรังวัดสาธุประดิษฐ์
รับรังวัดซ.วัดลาดปลาดุก
รับรังวัดซ.วัดศรีประวัติ
รับรังวัดสมเด็จเจ้าพระยา
รับรังวัดเจริญนคร
รับรังวัดเพชรเกษม
รับรังวัดบางรัก
รับรังวัดยานนาวา
รับรังวัดเอกชัย
รับรังวัดกำนันแม้น
รับรังวัดเทเวศน์
รับรังวัดเทอดไท
รับรังวัดบางขุนเทียน
รับรังวัดท่าข้าม
รับรังวัดบางบอน
รับรังวัดสุขสวัสดิ์
รับรังวัดทุ่งครุ
รับรังวัดประชาอุทิศ
รับรังวัดลาพร้าว
รับรังวัดอนุสาวรีย์ชัย
รับรังวัดซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับรังวัดอ้อมน้อย
รับรังวัดอ้อมใหญ่
รับรังวัดมหาชัย
รับรังวัดคลองขวาง
รับรังวัดบางมด
รับรังวัดหนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *