Breaking News
Home / งานเอกชนดีดี / กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมพลังงาน ทางพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางโทรคมนาคม หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเคมี หรือทางพันธุศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีเครื่องกล หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

7. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

……………………
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรม การผลิต ทางการพลังงาน ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีเชื้อเพลิง ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเลี่ยม ทางปิโตรเลี่ยมและเคมีไฮโดรคาร์บอน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน 21000 – 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางพันธุศาสตร์

7. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน 21000 23100 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

8. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

9. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

10. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

11. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเวชศาสตร์ หรือทางพันธุศาสตร์

12. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชศาสตร์)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

13. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านอนุสิทธิบัตร 2)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัรด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 9 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

แนวข้อสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
11 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
12 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

นิติกร

 

 

ydzb2

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร 098-4169482  Line : 0984169482   (คุณกฤษณะ)

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

ดาวโหลดแนวข้อสอบที่ http://www.jobthaid.com/

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท (ได้ภายในวันที่โอน)
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  ( ได้ภายใน 2-3 วัน )

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต

13384801_881565718619137_2142221936_n

About admin

Check Also

นายร้อย

นายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบ ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

เตรียมเปิดรับสม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *