Breaking News
Home / เปิดสอบงานราชการ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 121 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
6. นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 4 อัตรา
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
10. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
11. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
12. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
14. เจ้าพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา
15. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
17. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 12 อัตรา
18. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
19. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

นักเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
4 ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5 ระบบภูมิคุ้มกัน
6 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
8 ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
9 ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
10 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

พยาบาลวิชาชีพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
5 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
6 แนวข้อสอบการช่วยฟื้นคืนชีพ
7 แนวข้อสอบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
8 แนวข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
3 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
4 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวเคมี
5 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
7 แนวข้อสอบ + ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
8 แนวข้อสอบพันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
9 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิชาการสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 การส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัย
4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
6 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
7 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
8 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
6 การป้องกันอันตรายจากรังสี
7 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
8 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
9 แนวข้อสอบฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
6 แนวข้อสอบเรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
7 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
8 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
9 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์  พศ.2550
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
4 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
5 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
6 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8  การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
5 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
6 แนวข้อสอบการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
9 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
6 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
7 แนวข้อสอบการจัดการภาครัฐและการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
8 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
4 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
6 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

ydzb2

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร 098-4169482  Line : 0984169482   

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

กดติดตามข่าวเปิดสอบ facebook   ดาวโหลดแนวข้อสอบที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท (ได้ภายในวันที่โอน)
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  ( ได้ภายใน 2-3 วัน )

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต

13384801_881565718619137_2142221936_n

About admin

Check Also

นายร้อย

นายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบ ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

เตรียมเปิดรับสม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *