Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขุดบ่อบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ขุดบ่อบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
– จังหวัดนครศรีธรรมราชบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างจังหวัดนครศรีธรรมราชรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราชทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลท่าวัง
ขุดเจาะบาดาลคลัง
ขุดเจาะบาดาลท่าไร่
ขุดเจาะบาดาลปากนคร
ขุดเจาะบาดาลนาทราย
ขุดเจาะบาดาลไชยมนตรี
ขุดเจาะบาดาลกำแพงเซา
ขุดเจาะบาดาลมะม่วงสองต้น
ขุดเจาะบาดาลนาเคียน
ขุดเจาะบาดาลท่างิ้ว
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์เสด็จ
ขุดเจาะบาดาลบางจาก
ขุดเจาะบาดาลปากพูน
ขุดเจาะบาดาลท่าซัก
ขุดเจาะบาดาลท่าเรือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพรหมคีรี
ขุดเจาะบาดาลพรหมโลก
ขุดเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ขุดเจาะบาดาลอินคีรี
ขุดเจาะบาดาลทอนหงส์
ขุดเจาะบาดาลนาเรียง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอลานสกา
ขุดเจาะบาดาลเขาแก้ว
ขุดเจาะบาดาลลานสกา
ขุดเจาะบาดาลท่าดี
ขุดเจาะบาดาลกำโลน
ขุดเจาะบาดาลขุนทะเล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอฉวาง
ขุดเจาะบาดาลฉวาง
ขุดเจาะบาดาลละอาย
ขุดเจาะบาดาลนาแว
ขุดเจาะบาดาลไม้เรียง
ขุดเจาะบาดาลกะเปียด
ขุดเจาะบาดาลห้วยปริก
ขุดเจาะบาดาลนากะชะ
ขุดเจาะบาดาลไสหร้า
ขุดเจาะบาดาลนาเขลียง
ขุดเจาะบาดาลจันดี

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพิปูน
ขุดเจาะบาดาลพิปูน
ขุดเจาะบาดาลกะทูน
ขุดเจาะบาดาลเขาพระ
ขุดเจาะบาดาลยางค้อม
ขุดเจาะบาดาลควนกลาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเชียรใหญ่
ขุดเจาะบาดาลเชียรใหญ่
ขุดเจาะบาดาลบ้านกลาง
ขุดเจาะบาดาลท่าขนาน
ขุดเจาะบาดาลบ้านเนิน
ขุดเจาะบาดาลไสหมาก
ขุดเจาะบาดาลท้องลำเจียก
ขุดเจาะบาดาลเสือหึง
ขุดเจาะบาดาลการะเกด
ขุดเจาะบาดาลเขาพระบาท
ขุดเจาะบาดาลแม่เจ้าอยู่หัว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชะอวด
ขุดเจาะบาดาลชะอวด
ขุดเจาะบาดาลท่าเสม็ด
ขุดเจาะบาดาลท่าประจะ
ขุดเจาะบาดาลเคร็ง
ขุดเจาะบาดาลวังอ่าง
ขุดเจาะบาดาลบ้านตูล
ขุดเจาะบาดาลขอนหาด
ขุดเจาะบาดาลเกาะขันธ์
ขุดเจาะบาดาลควนหนองหงษ์
ขุดเจาะบาดาลเขาพระทอง
ขุดเจาะบาดาลนางหลง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอท่าศาลา
ขุดเจาะบาดาลท่าศาลา
ขุดเจาะบาดาลกลาย
ขุดเจาะบาดาลท่าขึ้น
ขุดเจาะบาดาลหัวตะพาน
ขุดเจาะบาดาลสระแก้ว
ขุดเจาะบาดาลโมคลาน
ขุดเจาะบาดาลไทยบุรี
ขุดเจาะบาดาลดอนตะโก
ขุดเจาะบาดาลตลิ่งชัน
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์ทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอทุ่งสง
ขุดเจาะบาดาลปากแพรก
ขุดเจาะบาดาลชะมาย
ขุดเจาะบาดาลหนองหงส์
ขุดเจาะบาดาลควนกรด
ขุดเจาะบาดาลนาไม้ไผ่
ขุดเจาะบาดาลนาหลวงเสน
ขุดเจาะบาดาลเขาโร
ขุดเจาะบาดาลกะปาง
ขุดเจาะบาดาลถ้ำใหญ่
ขุดเจาะบาดาลที่วัง
ขุดเจาะบาดาลน้ำตก
ขุดเจาะบาดาลนาโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลเขาขาว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอนาบอน
ขุดเจาะบาดาลนาบอน
ขุดเจาะบาดาลทุ่งสง
ขุดเจาะบาดาลแก้วแสน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอทุ่งใหญ่
ขุดเจาะบาดาลท่ายาง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งสัง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ขุดเจาะบาดาลกุแหระ
ขุดเจาะบาดาลปริก
ขุดเจาะบาดาลกรุงหยัน
ขุดเจาะบาดาลบางรูป

ขุดเจาะบาดาลอำเภอปากพนัง
ขุดเจาะบาดาลปากพนัง
ขุดเจาะบาดาลคลองน้อย
ขุดเจาะบาดาลป่าระกำ
ขุดเจาะบาดาลชะเมา
ขุดเจาะบาดาลคลองกระบือ
ขุดเจาะบาดาลเกาะทวด
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลหูล่อง
ขุดเจาะบาดาลปากพนังฝั่งตะวันตก
ขุดเจาะบาดาลแหลมตะลุมพุก
ขุดเจาะบาดาลบางศาลา
ขุดเจาะบาดาลบางพระ
ขุดเจาะบาดาลบางตะพง
ขุดเจาะบาดาลปากพนังฝั่งตะวันออก
ขุดเจาะบาดาลบ้านเพิง
ขุดเจาะบาดาลท่าพยา
ขุดเจาะบาดาลปากแพรก
ขุดเจาะบาดาลขนาบนาก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอร่อนพิบูลย์
ขุดเจาะบาดาลร่อนพิบูลย์
ขุดเจาะบาดาลหินตก
ขุดเจาะบาดาลเสาธง
ขุดเจาะบาดาลควนเกย
ขุดเจาะบาดาลควนพัง
ขุดเจาะบาดาลควนชุม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสิชล
ขุดเจาะบาดาลสิชล
ขุดเจาะบาดาลทุ่งปรัง
ขุดเจาะบาดาลฉลอง
ขุดเจาะบาดาลเสาเภา
ขุดเจาะบาดาลเปลี่ยน
ขุดเจาะบาดาลสี่ขีด
ขุดเจาะบาดาลเทพราช
ขุดเจาะบาดาลเขาน้อย
ขุดเจาะบาดาลทุ่งใส

ขุดเจาะบาดาลอำเภอขนอม
ขุดเจาะบาดาลขนอม
ขุดเจาะบาดาลควนทอง
ขุดเจาะบาดาลท้องเนียน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหัวไทร
ขุดเจาะบาดาลหัวไทร
ขุดเจาะบาดาลหน้าสตน
ขุดเจาะบาดาลทรายขาว
ขุดเจาะบาดาลแหลม
ขุดเจาะบาดาลเขาพังไกร
ขุดเจาะบาดาลบ้านราม
ขุดเจาะบาดาลบางนบ
ขุดเจาะบาดาลท่าซอม
ขุดเจาะบาดาลควนชะลิก
ขุดเจาะบาดาลรามแก้ว
ขุดเจาะบาดาลเกาะเพชร

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบางขัน
ขุดเจาะบาดาลบางขัน
ขุดเจาะบาดาลบ้านลำนาว
ขุดเจาะบาดาลวังหิน
ขุดเจาะบาดาลบ้านนิคม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอถ้ำพรรณรา
ขุดเจาะบาดาลถ้ำพรรณรา
ขุดเจาะบาดาลคลองเส
ขุดเจาะบาดาลดุสิต

ขุดเจาะบาดาลอำเภอจุฬาภรณ์
ขุดเจาะบาดาลบ้านควนมุด
ขุดเจาะบาดาลบ้านชะอวด
ขุดเจาะบาดาลควนหนองคว้า
ขุดเจาะบาดาลทุ่งโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลนาหมอบุญ
ขุดเจาะบาดาลสามตำบล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพระพรหม
ขุดเจาะบาดาลนาพรุ
ขุดเจาะบาดาลนาสาร
ขุดเจาะบาดาลท้ายสำเภา
ขุดเจาะบาดาลช้างซ้าย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอนบพิตำ
ขุดเจาะบาดาลนบพิตำ
ขุดเจาะบาดาลกรุงชิง
ขุดเจาะบาดาลกะหรอ
ขุดเจาะบาดาลนาเหรง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอช้างกลาง
ขุดเจาะบาดาลช้างกลาง
ขุดเจาะบาดาลหลักช้าง
ขุดเจาะบาดาลสวนขัน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขุดเจาะบาดาลเชียรเขา
ขุดเจาะบาดาลดอนตรอ
ขุดเจาะบาดาลสวนหลวง
ขุดเจาะบาดาลทางพูน

About admin

Check Also

2u

ขุดน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *