Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
ขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา
– จังหวัดนครราชสีมาบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างจังหวัดนครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดนครราชสีมาทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในจังหวัดนครราชสีมา
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครราชสีมา ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– จังหวัดนครราชสีมาติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองนครราชสีมา
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลนครนครราชสีมา
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลหัวทะเล
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลสุรนารี
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลจอหอ
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลโคกสูง
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลพุดซา
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลไชยมงคล
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลโคกกรวด
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ขุดเจาะบาดาลเทศบาลตำบลตลาด
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวศาลา
ขุดเจาะบาดาลจอหอ
ขุดเจาะบาดาลหนองจะบก
ขุดเจาะบาดาลหนองระเวียง
ขุดเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ขุดเจาะบาดาลหมื่นไวย
ขุดเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
ขุดเจาะบาดาลมะเริง
ขุดเจาะบาดาลสีมุม
ขุดเจาะบาดาลพะเนา
ขุดเจาะบาดาลพลกรัง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอครบุรี
ขุดเจาะบาดาลแชะ
ขุดเจาะบาดาลเฉลียง
ขุดเจาะบาดาลครบุรี
ขุดเจาะบาดาลโคกกระชาย
ขุดเจาะบาดาลจระเข้หิน
ขุดเจาะบาดาลมาบตะโกเอน
ขุดเจาะบาดาลอรพิมพ์
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลลำเพียก
ขุดเจาะบาดาลครบุรีใต้
ขุดเจาะบาดาลตะแบกบาน
ขุดเจาะบาดาลสระว่านพระยา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเสิงสาง
ขุดเจาะบาดาลเสิงสาง
ขุดเจาะบาดาลสระตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลกุดโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลสุขไพบูลย์
ขุดเจาะบาดาลบ้านราษฎร์

ขุดเจาะบาดาลอำเภอคง
ขุดเจาะบาดาลเมืองคง
ขุดเจาะบาดาลคูขาด
เทพาลัย
ขุดเจาะบาดาลตาจั่น
ขุดเจาะบาดาลบ้านปรางค์
ขุดเจาะบาดาลหนองมะนาว
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลโนนเต็ง
ขุดเจาะบาดาลดอนใหญ่
ขุดเจาะบาดาลขามสมบูรณ์

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ขุดเจาะบาดาลบ้านเหลื่อม
ขุดเจาะบาดาลวังโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลโคกกระเบื้อง
ขุดเจาะบาดาลช่อระกา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอจักราช
ขุดเจาะบาดาลจักราช
ขุดเจาะบาดาลทองหลาง
ขุดเจาะบาดาลสีสุก
ขุดเจาะบาดาลหนองขาม
ขุดเจาะบาดาลหนองพลวง
ขุดเจาะบาดาลศรีละกอ
ขุดเจาะบาดาลคลองเมือง
ขุดเจาะบาดาลหินโคน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโชคชัย
ขุดเจาะบาดาลกระโทก
ขุดเจาะบาดาลพลับพลา
ขุดเจาะบาดาลท่าอ่าง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งอรุณ
ขุดเจาะบาดาลท่าลาดขาว
ขุดเจาะบาดาลท่าจะหลุง
ขุดเจาะบาดาลท่าเยี่ยม
ขุดเจาะบาดาลโชคชัย
ขุดเจาะบาดาลละลมใหม่พัฒนา
ขุดเจาะบาดาลด่านเกวียน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอด่านขุนทด
ขุดเจาะบาดาลด่านขุนทด
ขุดเจาะบาดาลกุดพิมาน
ขุดเจาะบาดาลด่านอก
ขุดเจาะบาดาลด่านใน
ขุดเจาะบาดาลตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลบ้านเก่า
ขุดเจาะบาดาลบ้านแปรง
ขุดเจาะบาดาลพันชนะ
ขุดเจาะบาดาลสระจรเข้
ขุดเจาะบาดาลหนองกราด
ขุดเจาะบาดาลโนนเมืองพัฒนา
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวตะเกียด
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวละคร
ขุดเจาะบาดาลหินดาด
ขุดเจาะบาดาลห้วยบง
ขุดเจาะบาดาลหนองไทร

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนไทย
ขุดเจาะบาดาลโนนไทย
ขุดเจาะบาดาลด่านจาก
ขุดเจาะบาดาลกำปัง
ขุดเจาะบาดาลสำโรง
ขุดเจาะบาดาลค้างพลู
ขุดเจาะบาดาลบ้านวัง
ขุดเจาะบาดาลบัลลังก์
ขุดเจาะบาดาลสายออ
ขุดเจาะบาดาลถนนโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลมะค่า

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนสูง
ขุดเจาะบาดาลโนนสูง
ขุดเจาะบาดาลใหม่
ขุดเจาะบาดาลโตนด
ขุดเจาะบาดาลบิง
ขุดเจาะบาดาลดอนชมพู
ขุดเจาะบาดาลธารปราสาท
ขุดเจาะบาดาลหลุมข้าว
ขุดเจาะบาดาลมะค่า
ขุดเจาะบาดาลพลสงคราม
ขุดเจาะบาดาลจันอัด
ขุดเจาะบาดาลขามเฒ่า
ขุดเจาะบาดาลด่านคล้า
ขุดเจาะบาดาลลำคอหงษ์
ขุดเจาะบาดาลเมืองปราสาท
ขุดเจาะบาดาลดอนหวาย
ขุดเจาะบาดาลลำมูล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
ขุดเจาะบาดาลขามสะแกแสง
ขุดเจาะบาดาลโนนเมือง
ขุดเจาะบาดาลเมืองนาท
ขุดเจาะบาดาลชีวึก
ขุดเจาะบาดาลพะงาด
ขุดเจาะบาดาลหนองหัวฟาน
ขุดเจาะบาดาลเมืองเกษตร

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบัวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลบัวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลห้วยยาง
ขุดเจาะบาดาลเสมาใหญ่
ขุดเจาะบาดาลดอนตะหนิน
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวสะอาด
ขุดเจาะบาดาลโนนทองหลาง
ขุดเจาะบาดาลกุดจอก
ขุดเจาะบาดาลด่านช้าง
ขุดเจาะบาดาลขุนทอง
ขุดเจาะบาดาลหนองแจ้งใหญ่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอประทาย
ขุดเจาะบาดาลประทาย
ขุดเจาะบาดาลกระทุ่มราย
ขุดเจาะบาดาลวังไม้แดง
ขุดเจาะบาดาลตลาดไทร
ขุดเจาะบาดาลหนองพลวง
ขุดเจาะบาดาลหนองค่าย
ขุดเจาะบาดาลหันห้วยทราย
ขุดเจาะบาดาลดอนมัน
ขุดเจาะบาดาลนางรำ
ขุดเจาะบาดาลโนนเพ็ด
ขุดเจาะบาดาลทุ่งสว่าง
ขุดเจาะบาดาลโคกกลาง
ขุดเจาะบาดาลเมืองโดน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอปักธงชัย
ขุดเจาะบาดาลตำบลเมืองปัก
ขุดเจาะบาดาลตำบลตะคุ
ขุดเจาะบาดาลตำบลโคกไทย
ขุดเจาะบาดาลตำบลสำโรง
ขุดเจาะบาดาลตำบลตะขบ
ขุดเจาะบาดาลตำบลนกออก
ขุดเจาะบาดาลตำบลดอน
ขุดเจาะบาดาลตำบลตูม
ขุดเจาะบาดาลตำบลงิ้ว
ขุดเจาะบาดาลตำบลสะแกราช
ขุดเจาะบาดาลตำบลลำนางแก้ว
ขุดเจาะบาดาลตำบลธงชัยเหนือ
ขุดเจาะบาดาลตำบลภูหลวง
ขุดเจาะบาดาลตำบลสุขเกษม
ขุดเจาะบาดาลตำบลเกษมทรัพย์
ขุดเจาะบาดาลตำบลบ่อปลาทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพิมาย
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลสัมฤทธิ์
ขุดเจาะบาดาลโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลกระเบื้องใหญ่
ขุดเจาะบาดาลท่าหลวง
ขุดเจาะบาดาลชีวาน
ขุดเจาะบาดาลรังกาใหญ่
ขุดเจาะบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ขุดเจาะบาดาลกระชอน
ขุดเจาะบาดาลดงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลธารละหลอด
ขุดเจาะบาดาลหนองระเวียง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอห้วยแถลง
ขุดเจาะบาดาลห้วยแถลง
ขุดเจาะบาดาลทับสวาย
ขุดเจาะบาดาลเมืองพลับพลา
ขุดเจาะบาดาลหลุ่งตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลหินดาด
ขุดเจาะบาดาลงิ้ว
ขุดเจาะบาดาลกงรถ
ขุดเจาะบาดาลหลุ่งประดู่
ขุดเจาะบาดาลตะโก
ขุดเจาะบาดาลห้วยแคน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชุมพวง
ขุดเจาะบาดาลชุมพวง
ขุดเจาะบาดาลประสุข
ขุดเจาะบาดาลท่าลาด
ขุดเจาะบาดาลสาหร่าย
ขุดเจาะบาดาลโนนรัง
ขุดเจาะบาดาลตลาดไทร
ขุดเจาะบาดาลโนนตูม
ขุดเจาะบาดาลหนองหลัก
ขุดเจาะบาดาลโนนยอ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสูงเนิน
ขุดเจาะบาดาลสูงเนิน
ขุดเจาะบาดาลเสมา
ขุดเจาะบาดาลโคราช
ขุดเจาะบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
ขุดเจาะบาดาลโนนค่า
ขุดเจาะบาดาลโค้งยาง
ขุดเจาะบาดาลมะเกลือเก่า
ขุดเจาะบาดาลมะเกลือใหม่
ขุดเจาะบาดาลนากลาง
ขุดเจาะบาดาลหนองตะไก้
ขุดเจาะบาดาลกุดจิก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
ขุดเจาะบาดาลขามทะเลสอ
ขุดเจาะบาดาลโป่งแดง
ขุดเจาะบาดาลพันดุง
ขุดเจาะบาดาลหนองสรวง
ขุดเจาะบาดาลบึงอ้อ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสีคิ้ว
ขุดเจาะบาดาลสีคิ้ว
ขุดเจาะบาดาลบ้านหัน
ขุดเจาะบาดาลกฤษณา
ขุดเจาะบาดาลลาดบัวขาว
ขุดเจาะบาดาลหนองหญ้าขาว
ขุดเจาะบาดาลกุดน้อย
ขุดเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ขุดเจาะบาดาลวังโรงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลมิตรภาพ
ขุดเจาะบาดาลคลองไผ่
ขุดเจาะบาดาลดอนเมือง
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวน้อย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอปากช่อง
ขุดเจาะบาดาลปากช่อง
ขุดเจาะบาดาลกลางดง
ขุดเจาะบาดาลจันทึก
ขุดเจาะบาดาลวังกะทะ
ขุดเจาะบาดาลหมูสี
ขุดเจาะบาดาลหนองสาหร่าย
ขุดเจาะบาดาลขนงพระ
ขุดเจาะบาดาลโป่งตาลอง
ขุดเจาะบาดาลคลองม่วง
ขุดเจาะบาดาลหนองน้ำแดง
ขุดเจาะบาดาลวังไทร
ขุดเจาะบาดาลพญาเย็น

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองบุญมาก
ขุดเจาะบาดาลหนองบุนนาก
ขุดเจาะบาดาลไทยเจริญ
ขุดเจาะบาดาลสารภี
ขุดเจาะบาดาลหนองหัวแรต
ขุดเจาะบาดาลแหลมทอง
ขุดเจาะบาดาลหนองตะไก้
ขุดเจาะบาดาลลุงเขว้า
ขุดเจาะบาดาลหนองไม้ไผ่
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
ขุดเจาะบาดาลแก้งสนามนาง
ขุดเจาะบาดาลโนนสำราญ
ขุดเจาะบาดาลบึงพะไล
ขุดเจาะบาดาลสีสุก
ขุดเจาะบาดาลบึงสำโรง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนแดง
ขุดเจาะบาดาลโนนแดง
ขุดเจาะบาดาลโนนตาเถร
ขุดเจาะบาดาลสำพะเนียง
ขุดเจาะบาดาลดอนยาวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลวังหิน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
ขุดเจาะบาดาลวังน้ำเขียว
ขุดเจาะบาดาลวังหมี
ขุดเจาะบาดาลระเริง
ขุดเจาะบาดาลอุดมทรัพย์
ขุดเจาะบาดาลไทยสามัคคี
ขุดเจาะบาดาลวังยายทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเทพารักษ์
ขุดเจาะบาดาลหนองแวง
ขุดเจาะบาดาลสำนักตะคร้อ
ขุดเจาะบาดาลบึงปรือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองยาง
ขุดเจาะบาดาลเมืองยาง
ขุดเจาะบาดาลกระเบื้องนอก
ขุดเจาะบาดาลละหานปลาค้าว
ขุดเจาะบาดาลโนนอุดม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพระทองคำ
ขุดเจาะบาดาลสระพระ
ขุดเจาะบาดาลมาบกราด
ขุดเจาะบาดาลพังเทียม
ขุดเจาะบาดาลทัพรั้ง
ขุดเจาะบาดาลหนองหอย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
ขุดเจาะบาดาลขุย
ขุดเจาะบาดาลบ้านยาง
ขุดเจาะบาดาลช่องแมว
ขุดเจาะบาดาลไพล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบัวลาย
ขุดเจาะบาดาลเมืองพะไล
ขุดเจาะบาดาลโนนจาน
ขุดเจาะบาดาลบัวลาย
ขุดเจาะบาดาลหนองหว้า

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสีดา
ขุดเจาะบาดาลสีดา
ขุดเจาะบาดาลโพนทอง
ขุดเจาะบาดาลโนนประดู่
ขุดเจาะบาดาลสามเมือง
ขุดเจาะบาดาลหนองตาดใหญ่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขุดเจาะบาดาลช้างทอง
ขุดเจาะบาดาลท่าช้าง
พระพุทธ
ขุดเจาะบาดาลหนองงูเหลือม
ขุดเจาะบาดาลหนองยาง

About admin

Check Also

2u

ขุดน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *