Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ช่างบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น
การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
ขุดเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดจังหวัดขอนแก่น
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
– จังหวัดขอนแก่นบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างจังหวัดขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่นทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในจังหวัดขอนแก่น
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– จังหวัดขอนแก่นติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่น

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองขอนแก่น
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลสำราญ
ขุดเจาะบาดาลโคกสี
ขุดเจาะบาดาลท่าพระ
ขุดเจาะบาดาลบ้านทุ่ม
ขุดเจาะบาดาลเมืองเก่า
ขุดเจาะบาดาลพระลับ
ขุดเจาะบาดาลสาวะถี
ขุดเจาะบาดาลบ้านหว้า
ขุดเจาะบาดาลบ้านค้อ
ขุดเจาะบาดาลแดงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลดอนช้าง
ขุดเจาะบาดาลดอนหัน
ขุดเจาะบาดาลศิลา
ขุดเจาะบาดาลบ้านเป็ด
ขุดเจาะบาดาลหนองตูม
ขุดเจาะบาดาลบึงเนียม
ขุดเจาะบาดาลโนนท่อน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านฝาง
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลป่าหวายนั่ง
ขุดเจาะบาดาลโนนฆ้อง
ขุดเจาะบาดาลบ้านเหล่า
ขุดเจาะบาดาลป่ามะนาว
ขุดเจาะบาดาลบ้านฝาง
ขุดเจาะบาดาลโคกงาม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพระยืน
ขุดเจาะบาดาลพระยืน
ขุดเจาะบาดาลพระบุ
ขุดเจาะบาดาลบ้านโต้น
ขุดเจาะบาดาลหนองแวง
ขุดเจาะบาดาลขามป้อม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองเรือ
ขุดเจาะบาดาลหนองเรือ
ขุดเจาะบาดาลบ้านเม็ง
ขุดเจาะบาดาลบ้านกง
ขุดเจาะบาดาลยางคำ
ขุดเจาะบาดาลจระเข้
ขุดเจาะบาดาลโนนทอง
ขุดเจาะบาดาลกุดกว้าง
ขุดเจาะบาดาลโนนทัน
ขุดเจาะบาดาลโนนสะอาด
ขุดเจาะบาดาลบ้านผือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชุมแพ
ขุดเจาะบาดาลชุมแพ
ขุดเจาะบาดาลโนนหัน
ขุดเจาะบาดาลหนองเขียด
ขุดเจาะบาดาลโนนสะอาด
ขุดเจาะบาดาลขัวเรียง
ขุดเจาะบาดาลหนองไผ่
ขุดเจาะบาดาลไชยสอ
ขุดเจาะบาดาลวังหินลาด
ขุดเจาะบาดาลนาเพียง
ขุดเจาะบาดาลนาหนองทุ่ม
ขุดเจาะบาดาลหนองเสาเล้า
ขุดเจาะบาดาลโนนอุดม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสีชมพู
ขุดเจาะบาดาลสีชมพู
ขุดเจาะบาดาลศรีสุข
ขุดเจาะบาดาลนาจาน
ขุดเจาะบาดาลวังเพิ่ม
ขุดเจาะบาดาลซำยาง
ขุดเจาะบาดาลหนองแดง
ขุดเจาะบาดาลดงลาน
ขุดเจาะบาดาลบริบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลภูห่าน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอน้ำพอง
ขุดเจาะบาดาลน้ำพอง
ขุดเจาะบาดาลวังชัย
ขุดเจาะบาดาลหนองกุง
ขุดเจาะบาดาลบัวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลสะอาด
ขุดเจาะบาดาลม่วงหวาน
ขุดเจาะบาดาลบ้านขาม
ขุดเจาะบาดาลบัวเงิน
ขุดเจาะบาดาลทรายมูล
ขุดเจาะบาดาลท่ากระเสริม
ขุดเจาะบาดาลพังทุย
ขุดเจาะบาดาลกุดน้ำใส

ขุดเจาะบาดาลอำเภออุบลรัตน์
ขุดเจาะบาดาลโคกสูง
ขุดเจาะบาดาลบ้านดง
ขุดเจาะบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
ขุดเจาะบาดาลนาคำ
ขุดเจาะบาดาลศรีสุขสำราญ
ขุดเจาะบาดาลทุ่งโป่ง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอกระนวน
ขุดเจาะบาดาลหนองโก
ขุดเจาะบาดาลหนองกุงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลห้วยโจด
ขุดเจาะบาดาลห้วยยาง
ขุดเจาะบาดาลบ้านฝาง
ขุดเจาะบาดาลดูนสาด
ขุดเจาะบาดาลหนองโน
ขุดเจาะบาดาลน้ำอ้อม
ขุดเจาะบาดาลหัวนาคำ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านไผ่
ขุดเจาะบาดาลบ้านไผ่
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลเมืองเพีย
ขุดเจาะบาดาลบ้านลาน
ขุดเจาะบาดาลแคนเหนือ
ขุดเจาะบาดาลภูเหล็ก
ขุดเจาะบาดาลป่าปอ
ขุดเจาะบาดาลหินตั้ง
ขุดเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ขุดเจาะบาดาลหัวหนอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเปือยน้อย
ขุดเจาะบาดาลเปือยน้อย
ขุดเจาะบาดาลวังม่วง
ขุดเจาะบาดาลขามป้อม
ขุดเจาะบาดาลสระแก้ว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพล
ขุดเจาะบาดาลเมืองพล
ขุดเจาะบาดาลโจดหนองแก
ขุดเจาะบาดาลเก่างิ้ว
ขุดเจาะบาดาลหนองมะเขือ
ขุดเจาะบาดาลหนองแวงโสกพระ
ขุดเจาะบาดาลเพ็กใหญ่
ขุดเจาะบาดาลโคกสง่า
ขุดเจาะบาดาลหนองแวงนางเบ้า
ขุดเจาะบาดาลลอมคอม
ขุดเจาะบาดาลโนนข่า
ขุดเจาะบาดาลโสกนกเต็น
ขุดเจาะบาดาลหัวทุ่ง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแวงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลคอนฉิม
ขุดเจาะบาดาลใหม่นาเพียง
ขุดเจาะบาดาลโนนทอง
ขุดเจาะบาดาลแวงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลโนนสะอาด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแวงน้อย
ขุดเจาะบาดาลแวงน้อย
ขุดเจาะบาดาลก้านเหลือง
ขุดเจาะบาดาลท่านางแนว
ขุดเจาะบาดาลละหานนา
ขุดเจาะบาดาลท่าวัด
ขุดเจาะบาดาลทางขวาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
ขุดเจาะบาดาลหนองสองห้อง
ขุดเจาะบาดาลคึมชาด
ขุดเจาะบาดาลโนนธาตุ
ขุดเจาะบาดาลตะกั่วป่า
ขุดเจาะบาดาลสำโรง
ขุดเจาะบาดาลหนองเม็ก
ขุดเจาะบาดาลดอนดู่
ขุดเจาะบาดาลดงเค็ง
ขุดเจาะบาดาลหันโจด
ขุดเจาะบาดาลดอนดั่ง
ขุดเจาะบาดาลวังหิน
ขุดเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอภูเวียง
ขุดเจาะบาดาลภูเวียง
ขุดเจาะบาดาลหนองกุงธนสาร
ขุดเจาะบาดาลสงเปือย
ขุดเจาะบาดาลบ้านเรือ
ขุดเจาะบาดาลนาหว้า
ขุดเจาะบาดาลกุดขอนแก่น
ขุดเจาะบาดาลหนองกุงเซิน
ขุดเจาะบาดาลนาชุมแสง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งชมพู
ขุดเจาะบาดาลดินดำ
ขุดเจาะบาดาลหว้าทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
ขุดเจาะบาดาลกุดเค้า
ขุดเจาะบาดาลสวนหม่อน
ขุดเจาะบาดาลหนองแปน
ขุดเจาะบาดาลโพนเพ็ก
ขุดเจาะบาดาลคำแคน
ขุดเจาะบาดาลนาข่า
ขุดเจาะบาดาลนางาม
ขุดเจาะบาดาลท่าศาลา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชนบท
ขุดเจาะบาดาลชนบท
ขุดเจาะบาดาลกุดเพียขอม
ขุดเจาะบาดาลวังแสง
ขุดเจาะบาดาลห้วยแก
ขุดเจาะบาดาลบ้านแท่น
ขุดเจาะบาดาลศรีบุญเรือง
ขุดเจาะบาดาลโนนพะยอม
ขุดเจาะบาดาลปอแดง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
ขุดเจาะบาดาลเขาสวนกวาง
ขุดเจาะบาดาลดงเมืองแอม
ขุดเจาะบาดาลนางิ้ว
ขุดเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลคำม่วง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอภูผาม่าน
ขุดเจาะบาดาลโนนคอม
ขุดเจาะบาดาลนาฝาย
ขุดเจาะบาดาลภูผาม่าน
ขุดเจาะบาดาลวังสวาบ
ขุดเจาะบาดาลห้วยม่วง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอซำสูง
ขุดเจาะบาดาลกระนวน
ขุดเจาะบาดาลคำแมด
ขุดเจาะบาดาลบ้านโนน
ขุดเจาะบาดาลคูคำ
ขุดเจาะบาดาลห้วยเตย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ขุดเจาะบาดาลบ้านโคก
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์ไชย
ขุดเจาะบาดาลซับสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลนาแพง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองนาคำ
ขุดเจาะบาดาลกุดธาตุ
ขุดเจาะบาดาลบ้านโคก
ขุดเจาะบาดาลขนวน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านแฮด
ขุดเจาะบาดาลบ้านแฮด
ขุดเจาะบาดาลโคกสำราญ
ขุดเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลหนองแซง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนศิลา
ขุดเจาะบาดาลโนนศิลา
ขุดเจาะบาดาลหนองปลาหมอ
ขุดเจาะบาดาลบ้านหัน
ขุดเจาะบาดาลเปือยใหญ่
ขุดเจาะบาดาลโนนแดง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเวียงเก่า
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
ขุดเจาะบาดาลเขาน้อย

About admin

Check Also

2u

ขุดน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *