Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขุดบ่อบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ขุดบ่อบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
ขุดเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
– จังหวัดเชียงใหม่บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างจังหวัดเชียงใหม่รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในจังหวัดเชียงใหม่
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองเชียงใหม่
ขุดเจาะบาดาลศรีภูมิ
ขุดเจาะบาดาลพระสิงห์
ขุดเจาะบาดาลหายยา
ขุดเจาะบาดาลช้างม่อย
ขุดเจาะบาดาลช้างคลาน
ขุดเจาะบาดาลวัดเกต
ขุดเจาะบาดาลช้างเผือก
ขุดเจาะบาดาลสุเทพ
ขุดเจาะบาดาลแม่เหียะ
ขุดเจาะบาดาลป่าแดด
ขุดเจาะบาดาลหนองหอย
ขุดเจาะบาดาลท่าศาลา
ขุดเจาะบาดาลหนองป่าครั่ง
ขุดเจาะบาดาลฟ้าฮ่าม
ขุดเจาะบาดาลป่าตัน
ขุดเจาะบาดาลสันผีเสื้อ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอจอมทอง
ขุดเจาะบาดาลบ้านหลวง
ขุดเจาะบาดาลข่วงเปา
ขุดเจาะบาดาลสบเตี๊ยะ
ขุดเจาะบาดาลบ้านแปะ
ขุดเจาะบาดาลดอยแก้ว
ขุดเจาะบาดาลแม่สอย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่แจ่ม
ขุดเจาะบาดาลช่างเคิ่ง
ขุดเจาะบาดาลท่าผา
ขุดเจาะบาดาลบ้านทับ
ขุดเจาะบาดาลแม่ศึก
ขุดเจาะบาดาลแม่นาจร
ขุดเจาะบาดาลปางหินฝน
ขุดเจาะบาดาลกองแขก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเชียงดาว
ขุดเจาะบาดาลเชียงดาว
ขุดเจาะบาดาลเมืองนะ
ขุดเจาะบาดาลเมืองงาย
ขุดเจาะบาดาลแม่นะ
ขุดเจาะบาดาลเมืองคอง
ขุดเจาะบาดาลปิงโค้ง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งข้าวพวง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอดอยสะเก็ด
ขุดเจาะบาดาลเชิงดอย
ขุดเจาะบาดาลสันปูเลย
ขุดเจาะบาดาลลวงเหนือ
ขุดเจาะบาดาลป่าป้อง
ขุดเจาะบาดาลสง่าบ้าน
ขุดเจาะบาดาลป่าลาน
ขุดเจาะบาดาลตลาดขวัญ
ขุดเจาะบาดาลสำราญราษฎร์
ขุดเจาะบาดาลแม่คือ
ขุดเจาะบาดาลตลาดใหญ่
ขุดเจาะบาดาลแม่ฮ้อยเงิน
ขุดเจาะบาดาลแม่โป่ง
ขุดเจาะบาดาลป่าเมี่ยง
ขุดเจาะบาดาลเทพเสด็จ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่แตง
ขุดเจาะบาดาลสันมหาพน
ขุดเจาะบาดาลแม่แตง
ขุดเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ขุดเจาะบาดาลช่อแล
ขุดเจาะบาดาลแม่หอพระ
ขุดเจาะบาดาลสบเปิง
ขุดเจาะบาดาลสันป่ายาง
ขุดเจาะบาดาลบ้านเป้า
ขุดเจาะบาดาลป่าแป๋
ขุดเจาะบาดาลเมืองก๋าย
ขุดเจาะบาดาลบ้านช้าง
ขุดเจาะบาดาลกึ้ดช้าง
ขุดเจาะบาดาลอินทขิล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่ริม
ขุดเจาะบาดาลริมใต้
ขุดเจาะบาดาลริมเหนือ
ขุดเจาะบาดาลสันโป่ง
ขุดเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ขุดเจาะบาดาลสะลวง
ขุดเจาะบาดาลห้วยทราย
ขุดเจาะบาดาลแม่แรม
ขุดเจาะบาดาลโป่งแยง
ขุดเจาะบาดาลแม่สา
ขุดเจาะบาดาลดอนแก้ว
ขุดเจาะบาดาลเหมืองแก้ว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสะเมิง
ขุดเจาะบาดาลสะเมิงใต้
ขุดเจาะบาดาลสะเมิงเหนือ
ขุดเจาะบาดาลแม่สาบ
ขุดเจาะบาดาลบ่อแก้ว
ขุดเจาะบาดาลยั้งเมิน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอฝาง
ขุดเจาะบาดาลเวียง
ขุดเจาะบาดาลม่อนปิ่น
ขุดเจาะบาดาลแม่งอน
ขุดเจาะบาดาลแม่สูน
ขุดเจาะบาดาลสันทราย
ขุดเจาะบาดาลแม่คะ
ขุดเจาะบาดาลแม่ข่า
ขุดเจาะบาดาลโป่งน้ำร้อน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่อาย
ขุดเจาะบาดาลแม่อาย
ขุดเจาะบาดาลแม่สาว
ขุดเจาะบาดาลสันต้นหมื้อ
ขุดเจาะบาดาลแม่นาวาง
ขุดเจาะบาดาลท่าตอน
ขุดเจาะบาดาลบ้านหลวง
ขุดเจาะบาดาลมะลิกา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพร้าว
ขุดเจาะบาดาลเวียง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งหลวง
ขุดเจาะบาดาลป่าตุ้ม
ขุดเจาะบาดาลป่าไหน่
ขุดเจาะบาดาลสันทราย
ขุดเจาะบาดาลบ้านโป่ง
ขุดเจาะบาดาลน้ำแพร่
ขุดเจาะบาดาลเขื่อนผาก
ขุดเจาะบาดาลแม่แวน
ขุดเจาะบาดาลแม่ปั๋ง
ขุดเจาะบาดาลโหล่งขอด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสันป่าตอง
ขุดเจาะบาดาลยุหว่า
ขุดเจาะบาดาลสันกลาง
ขุดเจาะบาดาลท่าวังพร้าว
ขุดเจาะบาดาลมะขามหลวง
ขุดเจาะบาดาลแม่ก๊า
ขุดเจาะบาดาลบ้านแม
ขุดเจาะบาดาลบ้านกลาง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งสะโตก
ขุดเจาะบาดาลทุ่งต้อม
ขุดเจาะบาดาลน้ำบ่อหลวง
มะขุนหวาน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสันกำแพง
ขุดเจาะบาดาลสันกำแพง
ขุดเจาะบาดาลทรายมูล
ขุดเจาะบาดาลร้องวัวแดง
ขุดเจาะบาดาลบวกค้าง
ขุดเจาะบาดาลแช่ช้าง
ขุดเจาะบาดาลออนใต้
ขุดเจาะบาดาลแม่ปูคา
ขุดเจาะบาดาลห้วยทราย
ขุดเจาะบาดาลต้นเปา
ขุดเจาะบาดาลสันกลาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสันทราย
ขุดเจาะบาดาลสันทรายหลวง
ขุดเจาะบาดาลสันทรายน้อย
ขุดเจาะบาดาลสันพระเนตร
ขุดเจาะบาดาลสันนาเม็ง
ขุดเจาะบาดาลสันป่าเปา
ขุดเจาะบาดาลหนองแหย่ง
ขุดเจาะบาดาลหนองจ๊อม
ขุดเจาะบาดาลหนองหาร
ขุดเจาะบาดาลแม่แฝก
ขุดเจาะบาดาลแม่แฝกใหม่
ขุดเจาะบาดาลเมืองเล็น
ขุดเจาะบาดาลป่าไผ่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหางดง
ขุดเจาะบาดาลหางดง
ขุดเจาะบาดาลหนองแก๋ว
ขุดเจาะบาดาลหารแก้ว
ขุดเจาะบาดาลหนองตอง
ขุดเจาะบาดาลขุนคง
ขุดเจาะบาดาลสบแม่ข่า
ขุดเจาะบาดาลบ้านแหวน
ขุดเจาะบาดาลสันผักหวาน
ขุดเจาะบาดาลหนองควาย
ขุดเจาะบาดาลบ้านปง
ขุดเจาะบาดาลน้ำแพร่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอฮอด
ขุดเจาะบาดาลหางดง
ขุดเจาะบาดาลฮอด
ขุดเจาะบาดาลบ้านตาล
ขุดเจาะบาดาลบ่อหลวง
ขุดเจาะบาดาลบ่อสลี
ขุดเจาะบาดาลนาคอเรือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอดอยเต่า
ขุดเจาะบาดาลดอยเต่า
ขุดเจาะบาดาลท่าเดื่อ
ขุดเจาะบาดาลมืดกา
ขุดเจาะบาดาลบ้านแอ่น
ขุดเจาะบาดาลบงตัน
ขุดเจาะบาดาลโปงทุ่ง

ขุดเจาะบาดาลอำเภออมก๋อย
ขุดเจาะบาดาลยางเปียง
ขุดเจาะบาดาลอมก๋อย
ขุดเจาะบาดาลแม่ตื่น
ขุดเจาะบาดาลม่อนจอง
ขุดเจาะบาดาลสบโขง
ขุดเจาะบาดาลนาเกียน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสารภี
ขุดเจาะบาดาลยางเนิ้ง
ขุดเจาะบาดาลสารภี
ขุดเจาะบาดาลชมภู
ขุดเจาะบาดาลไชยสถาน
ขุดเจาะบาดาลขัวมุง
ขุดเจาะบาดาลหนองแฝก
ขุดเจาะบาดาลหนองผึ้ง
ขุดเจาะบาดาลท่ากว้าง
ขุดเจาะบาดาลดอนแก้ว
ขุดเจาะบาดาลท่าวังตาล
ขุดเจาะบาดาลสันทราย
ขุดเจาะบาดาลป่าบง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเวียงแหง
ขุดเจาะบาดาลเมืองแหง
ขุดเจาะบาดาลเปียงหลวง
ขุดเจาะบาดาลแสนไห

ขุดเจาะบาดาลอำเภอไชยปราการ
ขุดเจาะบาดาลปงตำ
ขุดเจาะบาดาลศรีดงเย็น
ขุดเจาะบาดาลแม่ทะลบ
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่วาง
ขุดเจาะบาดาลบ้านกาด
ขุดเจาะบาดาลทุ่งปี๊
ขุดเจาะบาดาลทุ่งรวงทอง
ขุดเจาะบาดาลแม่วิน
ขุดเจาะบาดาลดอนเปา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแม่ออน
ขุดเจาะบาดาลออนเหนือ
ขุดเจาะบาดาลออนกลาง
ขุดเจาะบาดาลบ้านสหกรณ์
ขุดเจาะบาดาลห้วยแก้ว
ขุดเจาะบาดาลแม่ทา
ขุดเจาะบาดาลทาเหนือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอดอยหล่อ
ขุดเจาะบาดาลดอยหล่อ
ขุดเจาะบาดาลสองแคว
ขุดเจาะบาดาลยางคราม
ขุดเจาะบาดาลสันติสุข

ขุดเจาะบาดาลอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ขุดเจาะบาดาลบ้านจันทร์
ขุดเจาะบาดาลแม่แดด
ขุดเจาะบาดาลแจ่มหลวง

About admin

Check Also

2u

ขุดน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *